Tréning Jolly Phonics Advanced a Jolly Grammar

Dňa 1. 9. 2014  v pondelok, sa naše milé učiteľky Martinka a Julka zúčastnili tréningu Jolly Phonics Advanced + Jolly Grammar, ktorý sa konal v našej škole. Všetci prítomní mali úžasnú možnosť vymeniť si svoje doterajšie skúsenosti s vyučovaním angličtiny pomocou Jolly Phonics a vyškoliť sa v metódach vyššieho stupňa vyučovania. Veľká vďaka patrí našej ochotnej lektorke Vierke Machálkovej, ktorá pricestovala až z centra Jolly Phonics v Pezinku a ktorá nás opäť inšpirovala a dodala nám odvahu a chuť učiť.

Po prvom úspešnom roku výučby Jolly Phonics deti dokážu rozpoznávať v slovách všetkých 42 anglických hlások, spájať ich do slov a viet písomnou formou zachytiť slová, čítať slová, vety a texty, v ktorých sa uplatňuje pravidelnosť anglickej fonetiky a rozpoznať 12 najbežnejšie sa vyskytujúcich slov nepravidelného hláskovania.

V druhej učebnici „Jolly Phonics Pupil Book 2“ sa žiaci zoznamujú s alternatívnym čítaním a písaním hlások, venujú sa porozumeniu slovných spojení, samostatnému tvoreniu viet na základe obrázkov, čítaniu druhej úrovne dekódovateľných knižiek a učia sa rozoznávať ďalšie bežne používané slová nepravidelného hláskovania.

V tretej učebnici „Jolly Phonics Pupil Book 3“ sa pokračuje vo výučbe alternatívnych hlások, nakoľko žiaci už dokážu rozoznávať krátke a dlhé samohlásky a uplatňovať ich alternatívne hláskovanie v čítaní, rovnako ako v písaní. Žiaci sa rozvíjajú v porozumení textu prostredníctvom zaujímavých cvičení s obsahom celých viet. Na tomto stupni sú žiaci vyzývaní k písaniu viet na danú tému. Slovná zásoba sa rozširuje o posledné skupiny slov s nepravidelným hláskovaním.