O parlamente

Na našej škole už tretí školský rok pôsobí školský parlament. Ide o samosprávnu skupinu žiakov, ktorá zastupuje svojich spolužiakov, vyjadruje ich názory a prezentuje záujmy na pôde parlamentu, predkladá návrhy na nové aktivity v škole a hľadá riešenia aktuálnych problémov. Vytvára medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi.

Aj vďaka školskému parlamentu chceme žiakov učiť realizovať plány spoločnej činnosti, ich pasívnu účasť na podujatiach nahradiť priamou aktivitou na výbere, príprave, realizácii i záverečnom hodnotení. Prostredníctvom školského parlamentu sa snažíme žiakov zdokonaľovať vo verejnom vystupovaní i argumentácii, preniesť na nich istú mieru zodpovednosti za život v našej škole a zároveň podporovať sebadôveru, samostatnosť a tvorivosť všetkých členov žiackeho kolektívu. Takýmto spôsobom im chceme dať možnosť vyskúšať si „malú školu demokracie a života.“

Členmi školského parlamentu sú tajným hlasovaním zvolení zástupcovia zo všetkých tried druhého stupňa.

Školským parlamentom vedieme žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať klady a zápory, ktoré prináša život a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti, nedisciplinovanosti a „zlému správaniu“, ktoré niektorí ľudia ospravedlňujú vetou – „veď máme demokraciu“.
 
Koordinátor školského parlamentu: Mgr. Tomáš Starinský