Poslanie

Školský klub detí je priestor, ktorý ponúka žiakom našej školy využívať svoj čas pred a po vyučovaní efektívne a funkčne. Jeho výchovný program bol vytvorený a spracovaný podľa Metodiky tvorby výchovných programov. Má k dispozícii 3 triedy a 3 kvalifikované pedagogičky.

Aktivity v ŠKD sú rozdelené do troch kategórií:

 • oddychová činnosť
 • rekreačná činnosť
 • príprava na vyučovanie 

Oddychová činnosť

Optimálnym riešením oddychu detí je voľba činnosti samotným dieťaťom, podľa individuálnej potreby a vlastného želania.

V takomto prostredí sa deti môžu:

 • hrať námetové alebo stolové hry
 • kresliť
 • prezerať detské knihy a časopisy
 • venovať sa čítaniu, alebo počúvaniu hudby,
 • sledovať rozprávky,
 • hrať sa na koberci.

Rekreačná činnosť

Má charakter pohybovej aktivity, ktorú deti vykonávajú podľa možností vonku na školskom dvore, ihrisku, preliezačkách. Je prostriedkom na vyrovnávanie jednostranného zaťaženia organizmu, odbúranie prípadnej únavy z vyučovania.

Pri rekreačnej činnosti využívame formy:

 • pohybové hry na ihrisku
 • sezónne športy
 • hry a zábavy
 • hry v miestnosti a telocvični

Príprava na vyučovanie

Deti, ktoré odchádzajú zavčasu hneď popoludní domov, majú priestor na prípravu na vyučovanie doma. Pokiaľ deti odchádzajú v neskorých až podvečerných hodinách majú prípravu na vyučovanie z väčšej časti ukončenú v ŠKD. Dôležitá je dohoda medzi rodičom a vychovávateľom. Zvýšenú pozornosť venujeme deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré vyžadujú individuálny prístup pri príprave na vyučovanie.

Príprava na vyučovanie v sebe zahŕňa:

 • vypracovanie písomných domácich úloh
 • pamäťové osvojovanie učiva
 • precvičovanie učiva formou didaktických hier
 • aplikácia poznatkov z vyučovania v priebehu činnosti detí ŠKD
 • využitie počítačových výukových programov