Prečo vznikla SZŠ Slobody?

Naša škola vznikla z pragmatických dôvodov. Školstvo sa modernizuje „korytnačím krokom“ a pritom spôsoby tu vždy boli. Pani zriaďovateľka mala za sebou sériu školení a kurzov, zameraných na moderné a alternatívne školstvo. Bolo preto načase „naštartovať“ typ školy, ktorý sa na žiaka nepozerá zhora a vie mu dať priestor pre rozvoj. Videli sme, ako sa to robiť nemá a bolo zbytočné čakať, kým to spraví niekto iný. Škola vznikla v roku 2003. Dlhoročné skúsenosti nám ukazujú, že moderná škola a moderné vzdelávanie má zmysel a hlavne vychováva a vzdeláva deti, ktoré sa vedia uplatniť vo svojom živote. 

Určite uvažujete, prečo si zvoliť práve našu školu.

Vidíme veci inak a to nie je tajomstvo.

 Prečo si vybrať modernú školu?

 

Personalizované vzdelávanie

Zameriava sa na individuálne potreby, záujmy a schopnosti každého žiaka. 

Kľúčové prvky personalizovaného vzdelávania zahŕňajú:

 • Individuálny prístup ku každému žiakovi
 • Flexibilita vo výbere obsahu a spôsobu učenia sa
 • Rozmanitosť metód, ktoré sa využívajú 
 • Formálna a neformálna výchova

Personalizované vzdelávanie má za cieľ podporiť aktívne učenie, zvýšiť motiváciu žiakov a poskytnúť im schopnosti a znalosti, ktoré potrebujú na úspešné uplatnenie v dnešnom svete. Tento prístup je kľúčový k rozvoju individuálneho potenciálu a k posilneniu inkluzívneho prostredia vo vzdelávacom systéme.

 

Rozvoj životných zručností

Rozvoj životných zručností je kľúčovým prvkom osobného rastu a úspechu. 

Zahŕňa širokú škálu schopností, ktoré pomáhajú žiakom efektívne zvládať rôzne situácie v každodennom živote. 

Na hodinách i mimo nich sa snažíme rozvíjať základné kompetencie, ktoré sú nevyhnutné pre vlastný život žiakov ako napríklad- aktívne počúvanie, komunikácia, riadenie času, riešenie problémov, spolupráca, kritické myslenie… 

Rozvíjanie životných zručností je neustály proces, ktorý sa môže uskutočňovať prostredníctvom rôznych aktivít. Tieto zručnosti nám pomáhajú byť lepšími jednotlivcami a úspešnejšie sa vyrovnať s nástrahami a výzvami života.

 

 Metakognitívne stratégie rozvíjajúce procesy učenia sa 

Tieto myšlienkové procesy sú nevyhnutnou súčasťou kvalitného učenia sa. Žiak ich využíva  na monitorovanie, riadenie a reguláciu svojho vlastného učenia. Tieto stratégie sú zamerané na pochopenie toho, ako sa učíme, a na zlepšenie nášho učenia. Rozvíjajú procesy učenia tým, že nás učia, ako sa učiť efektívne. 

INFORMÁCIA – SKÚSENOSŤ – REÁLNY SVET

Žiak dokáže následne zasadiť nový poznatok do širšieho kontextu.

 

Iné 

 • rodinné prostredie (oslovovanie menami, spoločné akcie…)
 • prístup k učiteľov a riaditeľa bez formálnych bariér
 • vzdelávanie s využitím digitálnych technológií (vzdelávanie dostupné vždy a všade prostredníctvom  MOODLE)
 • úzka spolupráca s rodičmi (neformálne akcie, IZK, komunikácia..)
 • práca s informáciou, rozvoj IKT gramotnosti (interaktívna tabule, tablety, počítače…)
 • jazykové vzdelávanie:
 • v rámci disponibilných hodín (ANJ od 1. ročníka, 1. stupeň Jolly Phonics, od 5. ročníka druhý cudzí jazyk)
 • spolupráca s mimovládnymi organizáciami, miestnou komunitou
 • výborne výsledky žiakov v certifikovaných meraniach, úspešnosť  prijímania na SŠ a ďalšie úspešné štúdium Portál základných a stredných škôl (ineko.sk)
 • úspešnosť v súťažiach, predmetových olympiádach, spevácke, výtvarné…
 • rovesnícke vzdelávanie
 • environmentálne zameranie
 • šport: lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, škola v prírode,  turistický krúžok, podpora športových talentov (ind. vzdelávanie)
 • ŠKD od 6:45 do 17:00 a aj pre žiakov druhého stupňa
 •  Záujmové útvary:  šikovné ruky, klavír, flauta, dramatický, Havkáči,
 • stabilný pedagogický kolektív

HLAVNE:

dobrý vzťah žiak – žiak- učiteľ- rodič sa pokladá za jednu z priorít školy

 • 2003

  Vznik školy

 • 2014

  15. mieto naj škola

 • 2017

  Certifikácia Zelená škola

 • 2018

  Zrekonštruované priestory

 • 2021

  Výmena fasády budov

 • 2023

  Nová výpočtová technika na vzdelávacie účely

Prečo práve my?

Škola s jedinečným prístupom

Pretože máme...

Uisťujeme Vás, že na našej škole Vaše dieťa nebude šikanované. Na jedného učiteľa pripadá len 5-6 žiakov, čo zaručuje individuálny prístup a kontrolované správanie.

Aj učenie môže byť zábava! Prostredníctvom edukačných hier vyučujeme žiakov tak aby získali čo najviac informácií. Deťom sme taktiež oporou a snažíme sa vždy odpovedať na otázky s úsmevom na tvári. 

Individuálnym prístupom a pomocou rôznych krúžkov a záujmov žiaka zistíme, čo ho naozaj baví. Následne pracujeme na jeho zlepšovaní až kým nie je sám rozhodnutý a pripravený zúčastniť sa súťaže. Naši žiaci a žiačky sa s radosťou zúčastňujú rôznych vedomostných súťaží a dokazujú akí sú bystrí. A my sme na nich pyšní! 

V percentách...

Priateľské prostredie 100%
Úspešnosť na súťažiach 85%

Čo sme dokázali

20

Učiteľov

14

Žiakov na jedného učiteľa

16

Žiakov v triede

990

Hodín ročne

240

Absolventov

Vedenie školy

Zabezpečujeme správny chod našej školy.