Prečo vznikla SZŠ Slobody?

Naša škola vznikla z pragmatických dôvodov. Školstvo sa modernizuje „korytnačím krokom“ a pritom spôsoby tu vždy boli. Pani zriaďovateľka mala za sebou sériu školení a kurzov, zameraných na moderné a alternatívne školstvo. Bolo preto načase „naštartovať“ typ školy, ktorý sa na žiaka nepozerá zhora a vie mu dať priestor pre rozvoj. Videli sme, ako sa to robiť nemá a bolo zbytočné čakať, kým to spraví niekto iný.

Určite uvažujete, prečo si zvoliť práve našu školu.

Vidíme veci inak a to nie je tajomstvo.

 10 dôvodov, prečo si vybrať modernú školu:

1. Vzdelávanie orientované na žiaka.

 • dosiahnuť individuálny prístup k žiakovi v triede tradičného typu (30-35 žiakov) sa darí len veľmi ťažko.Kľúčom je nízky počet žiakov v triede,  a to max.15.

2. Celoživotné vzdelávanie

 • tradičná škola nevedie žiakov k nevyhnutnému kontinuálnemu vzdelávaniu
 • súčasné zmeny v spoločnosti od vás vyžadujú neustále na sebe pracovať a byť konkurencieschopný

V našej škole vedieme žiakov k aktualizovaniu vedomostí, schopností a zručností pre štúdium na strednej a  vysokej škole. Žiakov vedieme k záujmu hľadať viac a neustále si zvyšovať kvalifikáciu, aby sa na pracovnom trhu nestratili.

3. Neformálne vzdelávanie

 • orientácia tradičnej školy na neformálne vzdelávanie je často limitovaná organizačným chodom školy (napr. učiteľ si dopĺňa úväzok vedením záujmového útvaru, o ktorý nemá záujem ani samotný učiteľ a ani žiaci)

Záujmové útvary a školské akcie, vychádzajú z potrieb a záujmov našich žiakov a sú realizované profesionálnymi pedagógmi.

4. Zážitkové vzdelávanie

 •  tradičné školy sa zameriavajú na výsledky žiakov v meraniach, zanedbávajú ďalšie formy a metódy edukácie, ktoré sú často väčším prínosom pre rozvoj žiakovej osobnosti
 • naša škola vychádza z jednoznačného predpokladu:

 Vyučovanie každého predmetu môže byť realizované zážitkovou formou  ako v škole, tak prednostne mimo priestorov školy ako efektívny spôsob pre kvalitnejšie splnenie edukačných cieľov.

5. Projektové vyučovanie

 • tradičné vyučovacie metódy nedostatočne rozvíjajú analytické a kritické myslenie rozvíjajú iba veľmi nevýrazne zručnosti a schopnosti potrebné v ďalšom osobnom a pracovnom živote (schopnosť rozhodovať, niesť zodpovednosť)

 projektovým vyučovaním dokážeme:

integrovať vedomosti z jednotlivých predmetov

vytvárať medzipredmetové vzťahy

rozvíjať profilové kompetencie predmet

zamerať sa na kľúčové kompetencie

prehlbovať spoluprácu medzi pedagógmi a žiakmi

6. Učenie pre reálny život

 • tradičný prístup je zameraný na  memorovanie pojmov, žiaci majú ťažkosti porozumieť abstraktným pojmom
 •  nie sú schopní získané vedomosti, zručnosti, postoje aplikovať na prax,
 •  aktívna slovná zásoba žiakov je na nedostatočnej úrovni

V našej škole sa snažíme pomôcť žiakom nájsť prepojenie:

INFORMÁCIA – SKÚSENOSŤ – REÁLNY SVET

Žiak dokáže následne zasadiť nový poznatok do širšieho kontextu.

7. Edukačné hry

 • tradičný prístup nerozvíja schopnosť kriticky myslieť a riešiť problémy, podporuje nudu a nezáujem, nereaguje na spoločenské zmeny

 V našej škole je prioritné vytvoriť pozitívny vzťah žiakov k učeniu a posilniť ich vnútornú motiváciu.

8. Problémové vyučovanie

 • tradičný prístup núti žiakov osvojovať si učivo bez prepojenia na reálnu skúsenosť, bez rozvíjania vyšších kognitívnych funkcií

Každý pedagogický pracovník v našej škole sa snaží zapájať problémové vyučovanie.

Aplikuje systematický prístup k vyučovaniu, ktorý zjednocuje všetky edukačné ciele a rozvíja vyššie kognitívne procesy.

9. Kooperatívne učenie

 • viesť a kontrolovať kooperatívne učenie v tradičnej škole s veľkým počtom žiakov a anonymným prístupom je nepredstaviteľné

V našej škole je kooperatívne učenie efektívny spôsob učenia, sociálneho učenia a jeho aplikácie ako plnohodnotnej časti edukačného procesu.

Pri nízkom počte žiakov dokáže pedagóg kooperatívne učenie využívať už od plánovacej až po kontrolnú fázu.

10. Iné (čo všetko sa nezmestilo a je nutné spomenúť)

 • dbáme o kvalitné PR, dobrý imidž a vhodnú kultúru školy
 • rodinné prostredie (oslovovanie menami, spoločné akcie…)
 • prístup k učiteľov a riaditeľa bez formálnych bariér
 • vzdelávanie s využitím digitálnych technológií (vzdelávanie dostupné vždy a všade prostredníctvom  MOODLE)
 • individuálny prístup ku žiakom so ŠVVP
 • úzka spolupráca s rodičmi (neformálne akcie, IZK, komunikácia..)
 • práca s informáciou, rozvoj IKT gramotnosti (interaktívna tabule, tablety, počítače…)
 • snaha viesť žiakov k samostatnosti v učení
 • skupinová práca a dôraz na spoluprácu
 • dôležitosť praktických schopností a zručností
 • jazykové vzdelávanie:
 1. v rámci disponibilných hodín (ANJ od 1. ročníka, 1. stupeň Jolly Phonics, od 5. ročníka druhý cudzí jazyk)
 2. voliteľný (RUJ,NEJ,VIP – 9. roč. – finančná gramotnosť, PJT – projekty a prezentácie, 1.ročník – splývavé čítanie)
 • spolupráca s mimovládnymi organizáciami, miestnou komunitou, s MŠ a Suk. ZŠ, so SŠ
 • výborne výsledky žiakov v certifikovaných meraniach, úspešnosť  prijímania na SŠ a ďalšie úspešné štúdium,
 • úspešnosť v súťažiach, predmetových olympiádach /debatiáda, spevácke, výtvarné../
 • rovesnícke vzdelávanie
 • environmentálne zameranie
 • šport: lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, škola v prírode,  turistický krúžok, podpora športových talentov (ind. vzdelávanie)
 • ŠKD od 6:45 do 18:00 a aj pre žiakov druhého stupňa
 • Debatiáda, Fília, Zelená škola, záujmové útvary:  gitara, šikovné ruky, klavír, flauta, dramatický
 • stabilný pedagogický kolektív

HLAVNE:

dobrý vzťah žiak – žiak- učiteľ- rodič sa pokladá za jednu z priorít školy

 • 2003

  Vznik školy

 • 2014

  15. mieto naj škola

 • 2017

  Certifikácia Zelená škola

 • 2018

  Zrekonštruované priestory

 • 2021

  Výmena fasády budov

 • 2023

  Nová výpočtová technika na vzdelávacie účely

Prečo práve my?

Škola s jedinečným prístupom

Pretože máme...

Uisťujeme Vás, že na našej škole Vaše dieťa nebude šikanované. Na jedného učiteľa pripadá len 5-6 žiakov, čo zaručuje individuálny prístup a kontrolované správanie.

Aj učenie môže byť zábava! Prostredníctvom edukačných hier vyučujeme žiakov tak aby získali čo najviac informácií. Deťom sme taktiež oporou a snažíme sa vždy odpovedať na otázky s úsmevom na tvári. 

Individuálnym prístupom a pomocou rôznych krúžkov a záujmov žiaka zistíme, čo ho naozaj baví. Následne pracujeme na jeho zlepšovaní až kým nie je sám rozhodnutý a pripravený zúčastniť sa súťaže. Naši žiaci a žiačky sa s radosťou zúčastňujú rôznych vedomostných súťaží a dokazujú akí sú bystrí. A my sme na nich pyšní! 

V percentách...

Priateľské prostredie 100%
Úspešnosť na súťažiach 85%

Čo sme dokázali

20

Učiteľov

14

Žiakov na jedného učiteľa

16

Žiakov v triede

990

Hodín ročne

240

Absolventov

Vedenie školy

Zabezpečujeme správny chod našej školy.