Koordinátor Školského podporného tímu: 

Mgr. Alexandra Nárožná 

Konzultačné hodiny: 

email: alexandranarozna389@gmail.com 

 

 

Školská zrelosť (nezrelosť) 

Bude mať vaše dieťa do 31. augusta šesť rokov? – Tak vás tento rok čaká absolvovanie zápisu do 1. ročníka základnej školy. 

Dieťa je zrelé na školu, keď : 

REČ a KOMUNIKÁCIA 

 • vie komunikovať : predstaviť sa – ako sa volá, koľko má rokov, kde býva… 
 • vyjadruje sa plynulo celými (krátkymi) vetami, gramaticky správne 
 • pozná naspamäť detskú básničku, riekanku alebo pesničku 
 • vie porozprávať, o čom bola rozprávka, ktorú sme mu čítali 
 • vie vyslovovať všetky hlásky,  pokiaľ je prítomná dyslália – napr. rotacizmus (chybne vyslovuje „r“), sigmatizmus  (problémy so sykavkami), lambdacizmus (ťažkosti pri výslovnosti hlásky „l“)  a  pod., mal by byť v starostlivosti logopéda už v predškolskom veku 
 • ak je reč poznačená nesprávnou výslovnosťou viacerých hlások súčasne, dieťa nie je na školu pripravené 

SLUCHOVÉ VNÍMANIE 

 • vie sluchom postrehnúť prvú a poslednú hlásku v krátkom slove 
 • vie sluchom postrehnúť a zopakovať jednoduchý rytmus ( zatlieskaním, v riekankách a vyčítankách) 

ZRAKOVÉ  VNÍMANIE 

 • vie rozlíšiť podobné, rovnaké a odlišné tvary 
 • poskladať časti do celku 
 • vie nájsť rozdiely na jednoduchých obrázkoch 
 • vie hrať pexeso, hľadať cestičky ( bludiská) 

JEMNÁ  MOTORIKA 

 • vie strihať, vystrihnúť jednoduchý tvar z papiera podľa nakreslenej predlohy 
 • ovláda krčenie, trhanie, skladanie papiera, modelovanie, 
 • zvláda zaviazanie šnúrok, prevliekanie, navliekanie korálikov, zapínanie gombíkov 
 • vie správne chytiť ceruzku (do pravej alebo ľavej ruky - ľavákov neprecvičovať!) 
 • má správne držanie tela pri kreslení (chrbát rovný, oba lakte na stole) 
  -poloha dolných končatín (vedľa seba) 
  -vzdialenosť hlavy od papiera (papier mierne naklonený) 
 • vie nakresliť postavu človeka, ktorá má aspoň približné proporcie a má hlavu, na nej oči, nos, ústa, uši, vlasy, krk, telo, ruky i s 5 prstami na každej, nohy, príp. topánky alebo i oblečenie (nemusí mať), línie by mali byť pevné, neroztrasené 
 • vie obkresľovať predlohy, kresliť jednotlivé tvary z pamäti 
 • dokáže vyfarbovať omaľovánky ( dodržiava obrysy predlohy) 

HRUBÁ  MOTORIKA 

 • dokáže sa obliecť a obuť bez pomoci dospelých (zapnutie gombíkov, viazanie šnúrok) 
 • dokáže sa najesť (aj príborom), dokáže sedieť za stolom (nohy spustené zo stoličky) 
 • zvládne ísť na WC, použiť toaletný papier, spláchnuť ho, umyť si rúčky, používať mydlo a uterák 
 • dokáže napodobňovať jednoduché cviky, dokáže hádzať, chytať a kotúľať loptu, behať, skákať, plaziť sa, dodržiavať pravidlá a pokyny 
 • dokáže stavať stavebnice a kocky v priestore 

MATEMATICKÉ  PREDSTAVY 

 • pozná  všetky farby (je dobré naučiť ho ukazovať ich aj na farbičkách) 
 • vie pomenovať, ukázať a nakresliť všetky základné tvary – štvorec, kruh, obdĺžnik, trojuholník (na výzvu by mal dokázať nakresliť napr. modrý štvorec) 
 • vie rozoznať menšie od väčšieho 
 • vie narátať do 10 bez prerušenia a prehadzovania poradia čísel 
 • vie zrátať predmety minimálne do 5 („Tieto tri modré farbičky dáme k týmto dvom zeleným, koľko ich budeš mať spolu?“ – môže si ukazovať prstom a počítať do 5) 
 • vie určiť poradie 
 • orientuje sa  v priestore : -vpravo, -vľavo, -hore, -dolu, čo je vpredu, vzadu, pred…, za…, 
 •  orientuje sa v čase ( časti dňa, ročné obdobia) 

POZORNOSŤ, PAMÄŤ, VÝDRŽ 

 • dokáže sa sústrediť na nejakú činnosť (15-20 minút) 
 • pri prvotnom neúspechu neplače a nie je zlostné alebo odmietavé 
 • pamätá si riekanky, pesničky, básničky, rozprávky 
 • pamätá si mená členov rodiny, kamarátov, svoju adresu 

SOCIÁLNA ZRELOSŤ 

 • dokáže sa odpútať od rodičov a zostať v triede bez rodiča 
 • dokáže rešpektovať autoritu cudzích dospelých (učiteľ, vychovávateľ) 
 • dokáže dodržiavať pravidlá 
 • dokáže sa postarať o svoje veci (oblečenie, obutie, školské potreby) 
 • dokáže rešpektovať kamarátov pri kolektívnych hrách 
 • vie sa zdravo presadiť v kolektíve 
 • dokáže komunikovať a vyjadriť svoje potreby (príp. pocity – strach, bolesť, úzkosť, obavy, radosť,…) 

 Dieťa je nezrelé na školu, keď : 

 • má ťažkosti s vyššie uvedenými zručnosťami 
 • má oneskorený vývin reči ( nesprávna výslovnosť, slabá slovná zásoba, jednoduché vyjadrovanie) 
 • je príliš hravé, nerozlišuje medzi hrou a povinnosťami 
 • nie je ochotné spolupracovať a komunikovať 
 • je nadpriemerne pohyblivé, nedokáže sa sústrediť na jednu činnosť 

( sústredí sa menej ako 15-20 min, alebo prebieha z jednej činnosti k druhej) 

 • neustále vyžaduje pozornosť dospelého, uspokojenie svojich potrieb a záujmov 
 • je neprispôsobivé, chce robiť len to, čo ho baví 
 • rýchlo zabúda, nedokáže si zapamätať pokyny k práci 
 • je plačlivé, ľútostivé  alebo naopak netrpezlivé, zlostné, urážlivé 
 • je citovo labilné a nevie sa prispôsobiť kolektívu 
 • správa sa k deťom agresívne alebo s nimi vôbec nekomunikuje 
 • má výrazne oneskorený fyzický vývin alebo vážne zdravotné problémy, ktoré by ohrozovali jeho školskú dochádzku (je častejšie choré ako zdravé) 

 

Ak si rodič nie je istý zrelosťou svojho dieťaťa, má možnosť požiadať o vyšetrenie testom školskej zrelosti a konzultáciu v centre pedagogicko- psychologického poradenstva (CPP) 

Takéto vyšetrenie môže žiadať aj škola, kde bol rodič s dieťaťom na zápise do 1. ročníka,  ak sa na zápise prejavili niektoré ťažkosti. 

Ak dieťa nespĺňa kritériá školskej zrelosti, rodič môže požiadať o odklad začiatku povinnej školskej dochádzky o 1 rok.  Rozhodnutie o odklade vydáva riaditeľ školy, na ktorú by malo byť  dieťa zapísané, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa. 

Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast, odporučenie príslušného centra pedagogicko- psychologického poradenstva (CPP), môže byť priložená i správa od logopéda, neurológa či iných odborníkov, ktorí majú dieťa v starostlivosti. Prínosom je i správa zo škôlky. 

Je dôležité, aby v prípade odkladu dieťa opätovne škôlku navštevovalo a docvičilo jednotlivé nezrelosti prípadne aj stimulačnými cvičeniami v centre pedagogicko- psychologického poradenstva (CPP). 

Dať dieťa do školy skôr aj napriek tomu, že na to podľa odborníkov ešte pripravené nie je, zanecháva na dieťati negatívne stopy. Rady odborníkov v tomto prípade je lepšie dodržať. 

Podľa zákona existuje tzv. dodatočný odklad, ktorý je možné udeliť v prípade, že v priebehu prvého polrokaškolského roka sa u dieťaťa prejavila nedostatočná fyzická alebo mentálna vyspelosť ku školskej dochádzky.