Kariérový poradca: Mgr. Natália Klotzmannová 

 Kariérový poradca postupuje podľa harmonogramu prijímacieho konania 2023/2024, spolupracuje s triednymi učiteľmi, zákonnými zástupcami žiakov, s príslušným CPaP v rámci profesijnej orientácie a ďalšej diagnostiky žiakov. Ďalej spolupracuje s výchovným poradcom, školským psychológom a koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov. Témy súvisiace s výberom povolania a stredných škôl (kariérové poradenstvo) má presah do vyučovacích predmetov na I. a II. stupni.  

 

Plánované aktivity: 

09/23 

 

 

 

 

 

10/23 

 

 

Aktualizácia databázy Proforient 

Evidencia končiacich žiakov, spracovanie údajov o žiakoch končiacich 9. ročník 

Zisťovanie záujmu o bilingválne a osemročné gymnáziá, sledovanie podmienok a termínov zaslania prihlášky 

Predbežné zisťovanie prof. záujmov 

Zverejnenie Harmonogramu prijímacieho konania v šk. roku 2023/2024 na nástenke a na webovej stránke školy 

Import do Proforientu anonymnej databázy pre simuláciu poradia – z internetu 

Prednáška INSPIRING GIRLS – pre žiakov II. stupňa (v spolupráci s inštitúciou Ženský algoritmus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/23  Online a osobná komunikácia so zákonnými zástupcami žiakov 9. a 8. ročníka – informovanie o termínoch a postupoch v procese prijímania na SŠ, aktualizácia nástenky kariérového poradenstva, aktualizácia špecifík pre Testovanie a dôležitých termínov na stránku školy 

Zber podkladov pre Testovanie 9 2024 

 

 

 

12/23  Konzultácie so žiakmi 9. ročníka a ich rodičmi ohľadom výberu SŠ 

Plánovanie, nácvik programu, organizácia a výroba výrobkov do vianočného obchodíka – žiaci školy spolu s triednymi učiteľmi a vedúcimi krúžkov (Vianočná besiedka). 

Konzultácie so ZZ žiakov pri postupe prijímacieho konania na SŠ 

PROEDUCO – účasť žiakov 9. ročníka na veľtrhu stredných škôl ( triedny učiteľ) 

 
01/24  Doručenie zberu nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu. 

Zabezpečenie výmeny databáz žiakov a následné zverejnenie štatistík na webe. 

 
  Import do Proforientu anonymnej databázy pre simuláciu poradia. 

Komunikácia a plánovanie testovania žiakov k profesijnej orientácii v spolupráci s CPP. 

Konzultácie so ZZ žiakov pri postupe prijímacieho konania na SŠ 

 
02/24  Profesijná orientácia – realizovaná psychológmi z CPP Zuzkin park 10 

Individuálne kariérové poradenstvo žiakom 8. a 9. ročníka pri výbere SŠ (konzultácie) 

Konzultácie so ZZ žiakov pri postupe prijímacieho konania na SŠ (v spolupráci s CPP) 

 
03/24  Export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky všetkých žiakov. Aktualizovaný záujem o všetky školy vrátane gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.   
  Import do Proforientu anonymnej databázy pre simuláciu poradia. 

Podávanie prihlášok na SŠ riaditeľovi ZŠ (Zákonný zástupca) 

Kontrola správnosti údajov na prihláškach. 

 
  Testovanie 9 – riadny termín   
04/24  Testovanie 9 – náhradný termín   
  Export informácií – stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS. 

ŽENY V IT – účasť na veľtrhu a prednáškach na TUKE so žiačkami II. stupňa, ktoré majú záujem o smer IT, v spolupráci s inštitúciou Ženský algoritmus a triednym učiteľom. 

 
05/24  Účasť žiakov na prijímacích skúškach – 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) na SŠ   
  Import do Proforientu anonymnej databázy pre simuláciu poradia.   
  Účasť žiakov na prijímacích skúškach – 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) na SŠ   
  Účasť žiakov na prijímacích skúškach – 1. kolo 2. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy (2. fáza)   
  Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na SŠ   
  Zaslanie výsledkov prijímacích skúšok – zapísaných žiakov ako export z programu PS. Na portáli webu ŠVS zadanie informácií o konaní resp. nekonaní 2. kola prijímacích skúšok a voľné miesta.   
06/24  Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom   
  Účasť žiakov na prijímacích skúškach – 2. kolo prijímacích skúšok.   
  Zaslanie dát žiakov (8. ročník) – vstupné doklady – a export z programu príslušného ŠVS. 

Účasť na kultúrnych akciách (múzeá, galérie, kultúrne podujatia)