Pedagogický asistent: Mgr. Adriana Egedová

–        Úlohou pedagogického asistenta je so školským podporným tímom a pedagógmi hľadať účinné stratégie na rozvoj potenciálu všetkých detí, keď s (triednym) učiteľom identifikuje zdroje a riziká vo svojej triede/skupine. 

–        Pedagogický asistent sa venuje žiakom s bariérami (ŠVVP ale aj iné), pomáha zvládať nároky, napríklad zjednoduší alebo zopakuje výklad učiteľa, poskytuje pomoc pri riešení úloh a podobne.

–        Flexibilne si s učiteľom delí prácu s triedou alebo procesmi (napr. jeden reflektuje, pozoruje, pomáha, druhý sa venuje zadávaniu a koordinácii). 

–        Pomáha všetkým žiakom podľa toho, ako a kedy to potrebujú, podieľa sa na vytváraní pomôcok, individualizovaných úloh,

–        Pomáha žiakom naučiť sa používať špeciálne pomôcky s cieľom viesť ich k čo najväčšej samostatnosti v procese vzdelávania.

Ako pedagogický asistent chcem prispievať k podpornej a  priateľskej atmosfére v triede s rešpektujúcimi vzťahmi a tímovou spoluprácou. 🙂

 

Konzultačné hodiny: 

utorok: 10:45 – 11:30 hod.