Školský psychológ v Súkromnej základnej škole, Slobody 1, v Košiciach

Mgr. Simona Horaničová, PhD.

V prípade záujmu si prosím dohodnite stretnutie online – simi.horanicova@gmail.com alebo sa zastavte osobne v pavilóne D.
Instagram: psychologia_slobody

 

 

Čo patrí k práci školskej psychologičky na našej škole:
 • poskytuje individuálne a skupinové konzultácie žiakom, zákonným zástupcom,  inkluzívnemu tímu školy, pedagogickým zamestnancom,
 • uskutočňuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • plánuje a realizuje skupinové aktivity v triedach na rozvoj sociálnych zručností a ďalších kompetencií (prevencia voči predsudkom, tolerancia, kritické myslenie, rovesnícke vzťahy, emócie a ďalšie)
 • aktívne sa podieľa na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti školy (spolupráca s triednymi učiteľmi)
 • v prípade podozrenia na šikanu spolupracuje na vyšetrovaní javu v danej triede (podľa Smernice 36/2018 MŠVVaŠ)
 • spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii Individuálnych vzdelávacích plánov pre žiakov so ŠVVP
 • zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1. ročníkov a metodicky usmerňuje prípadné nedostatky, upozorňuje na integráciu zdravotne oslabených žiakov a ich dokumentáciu a následne odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom centre výchovného poradenstva a prevencie,
 • aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu žiaka, v ktorej pôsobí,
 • v spolupráci so žiakmi vymýšľa kreatívne prístupy a hry na uvoľnenie žiakov a lepšiu spoluprácu
 • koordinuje a zúčastňuje sa ďalších projektov, ktoré škola realizuje
 • systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou školy
 

Konzultácie so žiakmi školy:

So žiakmi sa stretávame najčastejšie ohľadom ich 
– prežívania, 
– spracovania emócií, 
– správania v školskom prostredí,
– ťažkostí v učení,
– zmien v správaní,
– podozrenia na rizikové správanie,
– vzniknutých konfliktov a pod. 
Keď má žiak ťažký deň, cíti sa zle, nepríjemne alebo si jednoducho potrebuje „uľaviť“, porozprávať sa, môže ma navštíviť.
 
Konzultácie so zákonnými zástupcami:
So ZZ sa stretávame najčastejšie ohľadom 
– nastavenia spolupráce vo výchove a vzdelávaní vašich detí 
– adaptácie žiakov na nové prostredie (noví žiaci)
– správania detí v škole
– pretrvávajúcich konfliktov medzi žiakmi
– rizikového správania žiakov
– integrácie a postupu práce so žiakmi so ŠVVP
– potreby diagnostiky v CPPPaP alebo u iného odborníka
– iné podľa potreby