Školné 140 Eur – v tomto príspevku je zahrnuté:

– výučbu kvalifikovanými, skúsenými pedagógmi, odborníkmi v didaktike, v moderných  didaktických metódach

– výučba druhého cudzieho jazyka v malých skupinách (3-6 žiaci)

– individuálny prístup ku každému dieťaťu

– servis odborníkov –  kariérny poradca, výchovný poradca…

– učebné pomôcky, zošity, učebnice, učebný materiál

– pomôcky na výtvarnú výchovu (výkresy, farby, lepidlá, modelovacie hmoty, tuše, dekoratívne doplnky….)

– záujmové krúžky v škole  – poskytované učiteľmi školy

– mimoškolské akcie školy (divadlo, beseda, tvorivé dielne, exkurzie…)

– školské akcie školy  (Deň športu, Mikuláš, Vianočná besiedka, Karneval, týždeň športu…)

– prípravu na medzinárodné skúšky Cambridge, príprava na predmetové olympiády, testovanie 5. a 9., prijímacie skúšky, príprava na súťaže (recitačné, spevácke, divadelné, výtvarné…)

– súkromný školský klub detí

– základné poistenie žiakov

– hygienické potreby pre žiakov

– výrazné súrodenecké a rodinné zľavy

Dôležité informácie:

– školné sa v priebehu štúdia žiaka na našej škole nezvyšuje / napr. ak sa zníži počet žiakov v triede, alebo ak zriaďovateľ rozhodne o zvýšení školného, netýka sa to už prijatého žiaka…/

– nedopláca sa za druhý cudzí jazyk

– školné sa neuhrádza počas letných prázdnin v mesiaci júl, august

– pri odchode žiaka sa nevyberá poplatok

– rodič neuhrádza poplatok za zápis

– školné sa odporúča uhrádzať do 20. v mesiaci, ale je možné uhrádzať školné štvrťročne, polročne po dohode so zriaďovateľkou školy. Rodič neuhrádza poplatky z omeškania.

– školné je jednotné aj pre žiakov so ZZ, aj pre cudzincov