Školné 190 Eur /pre žiakov prijatých od 1.9.2023/– v tomto príspevku je zahrnuté:

– výučbu kvalifikovanými, skúsenými pedagógmi, odborníkmi v moderných  didaktických metódach

– výučba druhého cudzieho jazyka

– individuálny a diferencovaný prístup k žiakom

– servis odborníkov –  školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, koordinátor digitálnych technológií,…

– učebné pomôcky, zošity, učebnice, učebný materiál

  • edukačná digitálna technika /počítače, tablety, interaktívne tabule, výučbové softvéry…/
  • športové potreby (lopty, švihadlá, fitlopty, bedmintonové rakety, florbalové hokejky, pomôcky a náradie na netradičné športy…)

– pomôcky na výtvarnú výchovu (netradičné výtvarné materiály a výkresy, farby, lepidlá, modelovacie hmoty, tuše, dekoratívne doplnky….)

– záujmové krúžky priamo v škole  – poskytované pedagógmi

– mimoškolské akcie školy (divadlo, beseda, tvorivé dielne, exkurzie, eduescape room…)

– školské akcie školy  (Deň športu, Mikuláš, Vianočná besiedka, Karneval, týždeň športu…)

–príprava na predmetové olympiády a postupové súťaže, testovanie 5. a 9., prijímacie a talentové skúšky, príprava na súťaže (recitačné, spevácke, divadelné, výtvarné…)

* v školnom sú zahrnuté konzultácie pre rodičov a žiakov

– súkromný školský klub detí

– hygienické potreby pre žiakov

– výrazné súrodenecké a rodinné zľavy

Dôležité informácie:

– školné sa v priebehu štúdia žiaka na našej škole nezvyšuje / napr. ak sa zníži počet žiakov v triede, alebo ak zriaďovateľ rozhodne o zvýšení školného, netýka sa to už prijatého žiaka…/

– nedopláca sa za druhý cudzí jazyk

– školné sa neuhrádza počas letných prázdnin v mesiaci júl, august

– pri odchode žiaka sa nevyberá poplatok

– rodič neuhrádza poplatok za zápis

– školné sa odporúča uhrádzať do 20. v mesiaci, ale je možné uhrádzať školné štvrťročne, polročne po dohode so zriaďovateľkou školy. Rodič neuhrádza poplatky z omeškania.

– školné je jednotné aj pre žiakov so ZZ, aj pre cudzincov