Praktické cvičenie z biológie

Naši piataci sa na biológii učia o lesných drevinách a hubách a tak spojili príjemné s užitočným. Pani učiteľka Janka pre nich pripravila rôzne aktivity, vďaka ktorým poznávali a rozlišovali dreviny a huby a určovali ich názvy.

Žiaci sa rozdelili do skupín a plnili rôzne úlohy. Pomocou obrázkov a učebnice rozlišovali lesné dreviny, rozdelili ich na stromy a kry a tie na listnaté a ihličnaté. V ďalšej úlohe pomocou ihličia a šišiek určovali názvy stromov. V poslednej úlohe poznávali lesné huby, rozdelili ich na jedlé, nejedlé, jedovaté a oboznámili sa so zásadami zberu húb a postupom pri otrave hubami.

Okrem poznávania a rozlišovania organizmov sa žiaci učili ako spolupracovať v skupine, čím rozvíjali medziľudské vzťahy.