Odpočítavanie sa skončilo: Testovanie 9 – 2014

Naši deviataci od začiatku januára mali na tabuli červenou fixou napísané, koľko dní im ešte ostáva do písania Testovania 9. V stredu 12. marca prišiel deň D, na ktorý  sa spolu s učiteľkami poctivo pripravovali už od začiatku školského roka.

Každý z nich mal v 25 úlohách zo slovenského jazyka a v 20 úlohách z matematiky ukázať svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré počas štúdia na základnej škole získal. Na vypracovanie oboch testov mali rovnaký časový limit 60 minút. V slovenčine boli úlohy zamerané na rozvoj komunikačných schopností, na porozumenie textu, na vhodnosť vyjadrenia slov, na orientáciu v texte. Takisto úlohy týkajúce sa pravopisu, vokalizácie predložiek, výber slov. Objavili sa aj neologizmy, počítačová gramotnosť, orientácia v literatúre. V matematike boli otestované nielen základné vedomosti z aritmetiky, geometrie, algebry a logiky, ale aj schopnosť používať matematické myslenie na riešenie úloh každodenného života, práca s tabuľkami, obrázkami aj grafmi. Pre všetkých deviatakov bolo Testovanie 9 ich prvá naozajstná skúška, ktorej výsledky budú dôležité pri prijímacích skúškach na stredné školy. Prajeme im, aby ich snaha a usilovnosť pri príprave bola odmenená zodpovedajúcimi výsledkami.

Vypočujte si reportáž z pribehu testovania na našej škole v Rádiu Košice:

Na stránkach Rádia Košice (správy o 14:00):