Dobrovoľný nástup do školy od 1.6.2020

Vážení rodičia,

v dokumentoch na stiahnutie sa nachádza usmernenie k dobrovoľnému nástupu do školy od 1.6.2020, súčasne aj čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a informovaný súhlas o meraní telesnej teploty.

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. (tlačivá budú k dispozícii aj pri vstupe do areálu školy).

Naša škola je na situáciu vo všetkých smeroch pripravená a tešíme sa na Vás.

Pokyny pre zákonných zástupcov(na stiahnutie)

Vyhlásenie zákonného zástupcu(na stiahnutie)

Oboznámenie pre žiakov(na stiahnutie)