Blokové vyučovanie – Kanada

Na našej škole sa snažíme o využívanie medzipredmetových vzťahov. Príkladom bola aj hodina angličtiny, na ktorej žiaci siedmeho ročníka úspešne použili vedomosti, ktoré získali na hodinách geografie. Témou hodiny bola „Kanada“, kde sa žiaci naučili po anglicky povedať nielen základné geografické fakty o Kanade (hlavné mesto, úradné jazyky, hlava štátu atď), ale aj zaujimavosti o krajine, napr. popísať po anglicky ako vyzerá kanadská vlajka a odkiaľ pochádza názov Kanada. Tiež pri prezentovaní svojich vedomosti využívali mapu, kde ukazovali všetky geografické črty o ktorých rozprávali v anglickom jazyku. Našich žiakov chválime za vynikajúco odprezentované vedomosti o Kanade v angličtine.

 

In our school we try to use interdisciplinary relations as much as possible. One of its examples was also last week´s English lesson. The pupils in Year 7 successfully used their knowledge of Geography. The topic of the lesson was „Canada“. The pupils learned to present in English not only basic geographical information about Canada (capital, official languages, head of state), but also some interesting information about the country, such as describing the Canadian´s flag or the origin of the name „Canada“. They also used a map while presenting their knowledge. In the map they showed all the geographical features which they mentioned. We would like to praise our pupils for their excellent knowledge about Canada in English.