1. Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Škola zabezpečila podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. V našej škole prebieha dištančné vzdelávanie.


2.Dištančné vyučovanie/vzdelávanie

Ide o vzdelávanie “na diaľku”. Žiaci a žiačky sa neučia v škole, no nemajú ani prázdniny. Predpokladá sa, že deti sa budú vzdelávať aj naďalej, avšak vo svojich domácnostiach – v ideálnom prípade za pomoci učiteľov a dospelých, s ktorými zdieľajú domácnosť. V našej škole využívame online výučbu.


3.Online výučba

Ide o jednu z možností dištančného vyučovania. Učitelia a učiteľky sú v kontakte so žiakmi a žiačkami prostredníctvom internetu. Ide o zadávanie úloh žiakom, zasielaním potrebných učebných zdrojov a poskytovaním spätnej väzby, či dodatočnej podpory zo strany učiteľov, príp. frontálne formy videokonferencií.

Offline výučba – žiaci majú možnosť využívať aj výučbu prostredníctvom prepojenia televízneho vysielania a úloh zadávaných žiakom, cez telefonické spojenie, to je len podporná vyučovacia forma.

 

Naša škola využíva komunikačný nástroj MOODLE, ktorý je základom interakcie medzi učiteľmi a žiakmi na diaľku, vybraný Štátnym pedagogickým ústavom pod záštitou MŠVVaŠ ako nástroj určený pre pokročilejších používateľov, v ktorom je možné vytvárať kurzy (napr. pre triedu alebo predmet). V rámci vytvorených online kurzov sa dajú pridávať študijné materiály, súbory na stiahnutie, animácie alebo štruktúrované prednášky. Je tiež možné vytvárať a hodnotiť zadania a úlohy, zakladať diskusné fóra a odpovedať na otázky žiakov, vytvárať a vyhodnocovať testy alebo vytvárať ankety a dotazníky.

Nakoľko daný komunikačný nástroj využívame viac ako 10 rokov, mimoriadna situácia nás nezaskočila a dištančné vzdelávanie v našej škole prebieha online výučbou. Všetci pedagógovia, rodičia a žiaci 2. stupňa /nakoľko ide o nástroj pre pokročilejších užívateľov/ pokračujú v online vyučovaní/, prípadne môžu individuálne využívať individuálnu výučbu po dohode s vyučujúcim. Online vyučovanie na 1. stupni prebieha emailovou komunikáciou a videokonferenciami.

Učitelia podľa charakteru predmetu, zásady aktuálnosti a vedeckosti pokračujú vo využívaní online zdrojov Zborovňa, Bez kriedy, Planéta vedomosti, Kozmix, Fenomény sveta, Datakabinet, Metodický portál RVP, Hodina kódu, Taktik, Aitec, E –test, online učebnice a mnohé iné. Učitelia žiakov sprevádzajú v procese vlastnej práce s informáciu, vlastnej práce s chybou s dôrazom na rozvoj kritického myslenia.

Vyučujúci prioritne vytvárajú vlastné výučbové materiály s ohľadom na dodržiavanie zásady primeranosti veku a individuálnych schopností žiakov.

Pedagógovia poskytujú online spätnú väzbu a formatívne hodnotenie pomocou IZK, mailu, MOODLu.


4.Opatrenia

4.1       Vyučovacie predmety sú rozdelené do troch kategórií podľa dôležitosti:

4.2        Indikatívnu záťaž žiačky/žiaka, ktorá vyjadruje počet hodín, ktoré by mal žiak a žiačka venovať učeniu sa  nasledujúcim spôsobom:

 

4.3       Upraviť vzdelávacie štandardy jednotlivých vyučovacích predmetov na obdobie marec – jún 2020 na zasadnutí predmetových komisií a metodických združení:

Hodnotenie_vyuč.predmetov_v__čase_prerušeného_vyučovania (na stiahnutie)

https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/odporucanie-statneho-pedagogickeho-ustavu-pocas-preruseneho-vyucovania-uzitocne-linky.html

Ďakujeme všetkým pedagógom, rodičom a najmä žiakom za aktívny prístup, a participáciu

na online vzdelávaní.