EKO deň

V spolupráci s EVIANA, n.o. sme v košických výmenníkoch a v priestoroch neziskovej organizácie FILIA pripravili spoločný program zameraný na našu aktuálnu prioritnú tému v projekte Zelená škola – VODA. Všetci žiaci školy boli rozdelení podľa veku do troch skupín (1. – 3. ročník, 4. – 6. ročník a 7. – 9. ročník).

Prvá skupina (1. – 3. ročník) sa hravou formou učila o vodných živočíchoch a o tom, ako vyzerá život v rieke. Naučili sa ako šetriť vodou a aký vplyv na život vodného ekosystému má činnosť človeka.  Druhá skupina (4. – 6. ročník) sa venovala chemickej analýze rôznych nápojov, ktoré si žiaci doniesli ako desiatu a vysvetľovali sme si ich zdravotnú vhodnosť resp. škodlivosť pri dodržiavaní správneho pitného režimu. Výstupom ich celodennej práce boli aj plagáty, kde výtvarnou formou vyjadrili vhodné a nevhodné využívanie pitnej a úžitkovej vody v domácnostiach, pri rekreácii, v poľnohospodárstve a priemysle.

Najstaršia skupina (7. – 9. ročník) sa venovala téme ako každý jednotlivec môže pomôcť znížiť znečisťovaniu vodných tokov. Ďalšou témou bola výroba a využívanie ekologických čistiacich prostriedkov. Výstupom práce tejto skupiny bola príprava workshopu pre rodičov na tému ekologické čistiace prostriedky a samotný výrobok – ekologický prací prostriedok. Ten sa bude používať v škole pri praní uterákov a iných textílií.