Harmonogram prijímacieho pokračovania pre školský rok 2018/2019

Gestor Úloha Termín
Zber podkladov pre Testovanie 9 – 2019 AKTUÁLNOSŤ ÚDAJOV V ŠKOLSKEJ DATABÁZE VRÁTANE ADRESY, TEL.ČÍSLA A MAILOVEJ ADRESY – zodpovedný tr. učiteľ 12.11. – 30.11.2018
SŠ tal. Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. do 1.2.2019
ZZ Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. do 20.2.2019
Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. do 28.2.2019
SŠ tal. Talentové skúšky. 25.3. – 12.4.2019
Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko. do 31.3.2019
Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ. 3.4.2019
ZZ Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu). do 10.4.2019
Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ – náhradný termín. 16.4.2019
Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ do 20.4.2019
1. kolo 1. termín prijímacích skúšok 13.5.2019
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok 16.5.2019
Zverejní konanie druhého kola do 6.6.2019
2. kolo prijímacích skúšok 18.6.2019

 

Použité skratky: ZŠ – základná škola; ZZ – zákonný zástupca; SŠ tal. – talentová stredná škola; SŠ – stredná škola