Gestor Úloha Termín
Zber podkladov pre Testovanie 5 a Testovanie 9 2022 – AKTUÁLNOSŤ ÚDAJOV V ŠKOLSKEJ DATABÁZE VRÁTANE ADRESY, TEL. ČÍSLA A MAILOVEJ ADRESY – zodpovedný tr. učiteľ. 15.11. – 30.11.2021
SŠ tal. Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. do 1.2.2022
ZZ Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. do 20.2.2022
Riaditeľ odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. do 28.2.2022
SŠ tal. Talentové skúšky. 15.3. – 30.4.2022
Zverejní kritériá na netalentové odbory. do 31.3.2022
Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ. 6.4.2022 a 7.4.2022
ZZ Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu). do 10.4.2022
Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií. do 20.4.2022
Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ – náhradný termín. 21.4.2022 a 22.4.2022
1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 9.5.2022
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 12.5.2022
Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ. 18.5.2022
Zber záujmu žiakov piatych ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom 1.6. – 15.6.2022
Zverejní konanie druhého kola do 6.6.2022
2. kolo prijímacích skúšok. 21.6.2022

 

– Stredná škola, SŠ tal. – SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, ZZ – Zákonný zástupca žiaka, – Základná škola