HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA, šk. rok 2020/2021

Gestor Úloha Termín
Zber podkladov pre Testovanie 9 2021 – AKTUÁLNOSŤ ÚDAJOV V ŠKOLSKEJ DATABÁZE VRÁTANE ADRESY, TEL.ČÍSLA A MAILOVEJ ADRESY – zodpovedný tr. učiteľ 9.11. – 30.11.2020
SŠ tal. Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. do 1.2.2021
ZZ Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. do 20.2.2021
Riaditeľ odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. do 28.2.2021
SŠ tal. Talentové skúšky. 15.3. – 30.4.2021
Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ. 24.3.2021
ZZ Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu). do 10.4.2021
Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ – náhradný termín. 14.4.2021
Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií. do 20.4.2021
1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 10.5.2021
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 13.5.2021
Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ. 19.5.2021
Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom 1.6. – 15.6.2021
Zverejní konanie druhého kola do 6.6.2021
2. kolo prijímacích skúšok. 22.6.2021

– Stredná škola, SŠ tal. – SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, ZZ – Zákonný zástupca žiaka, – Základná škola