V našej škole sa využíva na jednotlivých predmetoch váhový systém hodnotenia žiakov.  Hodiny informatiky, druhého cudzieho jazyka a hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy sú hodnotené známkou s váhou 1, vzhľadom na povahu predmetov. Pri jednotlivých predmetoch vyučujúci zadáva všetky úlohy, ktoré musí žiak zvládnuť pre úspešné ukončenie predmetu. 

 Hodnotenie jednotlivých predmetov sa môže v jednotlivých ročníkoch meniť v závislosti od časovej dotácie a od potrieb jednotlivých žiakov.

Slovenský jazyk

ústna odpoveď

2x za polrok, nová látka + opakovanie (3 látky dozadu)

váha 2

Vstupný, výstupný test

tematické písomky

 

opakovanie učiva celého ročníka

vopred oznámená, po ukončení tematického celku (v prípade potreby po dohode)

váha 3

slohová práca

podľa témy v danom ročníku – 2 známky

váha 3

kontrolné diktáty

podľa učiva  v danom ročníku- počet 4 alebo 5

váha 2

malé  písomky

jeden  jav zo slovenského jazyka a literatúry

váha 2

bleskovky

neoznámená krátka písomka z jednej látky

váha 1

čitateľský denník

niekoľko diel v priebehu školského roka, termín na odovzdanie vopred určený

váha 2

prednes

Hviezdoslavov Kubín, prednesy v jednotlivých ročníkoch

váha 1

krátke slohové práce

slohy podľa preberaného učiva - opis, rozprávanie, úvaha, výklad...

váha 2

aktivita

práca na hodinách

váha 1

projekt, prezentácia o autorovi

v závislosti od preberaného učiva v jednotlivých ročníkoch

váha 1

 


BIOLÓGIA

ústna odpoveď

2x za polrok, nová látka + opakovanie (3 látky dozadu)

váha 2

tematické písomky

vopred oznámená, po ukončení tematického celku (v prípade potreby po dohode)

váha 3

bleskovky

neoznámená písomka z novej látky (po 3 bleskovkách zapíšem výslednú známku)

váha 1

projekt

formát A3, text (zaujímavosti), obrázky, zdroje, termín odovzdania je určený, prezentovanie  pred triedou → známka závisí od splnených podmienok

váha 2

aktivita

referát, práca počas hodiny, domáce úlohy, malé oznámené písomky

váha 1

herbár, praktické cvičenie

vypracovanie, termín odovzdania je určený → známka závisí od splnených podmienok

váha 2

 

GEOGRAFIA

ústna odpoveď

2x za polrok, nová látka + opakovanie (3 látky dozadu)

váha 2

tematické písomky

vopred oznámená, po ukončení tematického celku (v prípade potreby po dohode)

váha 3

obrysová mapa

vopred oznámená

váha 2

bleskovky

neoznámená písomka z novej látky (po 3 bleskovkách zapíšem výslednú známku)

váha 1

projekt

formát A3, text (zaujímavosti), obrázky, zdroje, termín odovzdania je určený, prezentovanie  pred triedou → známka závisí od splnených podmienok

váha 2

aktivita

referát, práca počas hodiny, domáce úlohy, malé oznámené písomky

váha 1

prezentácia

(v powerpointe)

vypracovanie, termín odovzdania je určený, prezentovanie pred triedou → známka závisí od splnených podmienok

váha 2

 

CHÉMIA

ústna odpoveď

1x za polrok, nová látka + opakovanie (3 látky dozadu)

váha 2

tematické písomky

vopred oznámená, po ukončení tematického celku (v prípade potreby po dohode)

váha 3

vzorce

písomka zo vzorcov

váha 2

bleskovky

neoznámená písomka z novej látky (po 3 bleskovkách zapíšem výslednú známku)

váha 1

projekt

formát A3, text (zaujímavosti), obrázky, zdroje, termín odovzdania je určený, prezentovanie  pred triedou → známka závisí od splnených podmienok

váha 2

aktivita

referát, práca počas hodiny, domáce úlohy, malé oznámené písomky

váha 1

 

Matematika

Bleskovky

päťminútovky z naposledy preberaného učiva

váha 1

aktivita

samostatná písomná práca v lavici alebo ústna odpoveď pri tabuli

váha 1

jednoduchší projekt

spracovanie jednoduchých informácií v malom rozsahu

váha 1

známkovaná DÚ

v každom ročníku v závislosti od preberaného učiva váha 1

 

tematické písomné práce

po ukončení tematického celku

váha 2

vstupný a výstupný test

súhrn učiva z predchádzajúceho ročníka a v danom ročníku

váha 2

dlhodobý zložitejší projekt

spracovanie informácií v dlhšom časovom úseku, ich spracovanie do špecifických záverov

váha 2

štvrťročná písomná práca

z 2 až 4 tematických celkov

váha 3

 

 

 

Fyzika

Bleskovky

päťminútovky z naposledy preberaného učiva

váha 1

aktivita

samostatná písomná práca v lavici alebo ústna odpoveď pri tabuli alebo pri frontálnom preverovaní vedomostí

váha 1

jednoduchší projekt

Spracovanie jednoduchých informácií v malom rozsahu

váha 1

známkovaná DÚ

V každom ročníku v závislosti od preberaného učiva

váha 1

tematické písomné práce

po ukončení tematického celku

váha 2

ústna odpoveď

Nová téma + 3 témy (opakovanie)

váha 2

dlhodobý zložitejší projekt

Spracovanie informácií v dlhšom časovom úseku, ich spracovanie do špecifických záverov.

váha 2

polročná písomná práca

dobrovoľná oznámená polročná písomná práca - zo základného učiva celého polroka pre záujemcov o zlepšenie výsledného hodnotenia z predmetu

váha 3

 

ANGLICKÝ JAZYK

päťminútovky, previerky, projekty * , odpovede

kratšie písomné práce, ústne odpovede

váha 1

väčšie písomné práce

z tematického celku

váha 2

štvrťročné, polročné písomné práce

v závislosti od preberaného učiva v jednotlivých ročníkoch

váha 3

  *v prípade neodovzdania projektu bude žiak ohodnotený známkou "nedostatočný"

NEMECKÝ JAZYK

päťminútovky, previerky, projekty * , odpovede

kratšie písomné práce, ústne odpovede

váha 1

väčšie písomné práce

z tematického celku

váha 2

štvrťročné, polročné písomné práce

v závislosti od preberaného učiva v jednotlivých ročníkoch

váha 3

*v prípade neodovzdania projektu bude žiak ohodnotený známkou "nedostatočný"

 

DEJEPIS

Odpoveď

počet podľa dotácie hodín na týždeň

váha 2

Tematické písomky

z každého tematického celku (pri náročnejších tematických celkoch rozdelené na dve písomky)

žiak musí napísať tematickú písomku z každého tematického celku

váha 2

Tematické písomky

pri 100%

výnimočne pri významných tematických celkoch (napr. Veľká Morava a pod.)

váha 3

Referát

od 6. ročníka jeden za polrok

podmienky hodnotenia zverejnené na MOODLE

váha 2

Previerky

len téma z minulej hodiny alebo na konci hodiny z aktuálne prebratej témy

váha 1

Domáce úlohy

malé projekty, slovníkové heslá, príbehy a pod.

v prípade neodovzdania poznámka

váha 1

Projekty

v závislosti od preberaného učiva v jednotlivých ročníkoch

váha 1

Aktivita na hodinách

práca na hodinách

váha 1

 

OBČIANSKA VÝCHOVA

Previerky

len téma z minulej hodiny alebo na konci hodiny z aktuálne prebratej témy

váha 1

Domáce úlohy

malé projekty, slovníkové heslá, príbehy a pod.

v prípade neodovzdania poznámka

váha 1

Projekty

v závislosti od preberaného učiva v jednotlivých ročníkoch

váha 1

Aktivita na hodinách

práca na hodinách

váha 1