Školský psychológ v Súkromnej základnej škole, Slobody 1, v Košiciach

Mgr. Martina Mladšíková

 

Školský psychológ na našej školy vykonáva tieto činnosti:

 • vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového  alebo  hromadného  psychologického  poradenstva,  psychoterapie,  prevencie  a  intervencie  k  deťom  a  žiakom  s  osobitným  zreteľom  na  proces  výchovy  a  vzdelávania,
 • poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese  výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, zákonným zástupcom,  inkluzívnemu tímu školy, pedagogickým zamestnancom,
 • uskutočňuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • aktívne sa podieľa na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti SŠ, ZŠ,
 • spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi,
 • zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1. ročníkov a metodicky usmerňuje prípadné nedostatky, upozorňuje na integráciu zdravotne oslabených žiakov a ich dokumentáciu a následne odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom centre výchovného poradenstva a prevencie,
 • poskytuje individuálnu a skupinovú psychologickú starostlivosť žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách v súvislosti s drogovou závislosťou a inými sociálno-patologickými javmi,
 • aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu žiaka, v ktorej pôsobí,
 • systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou školy,
 • spolupráca, podieľanie sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie
 • vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti
 • zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme.