Pozíciu kariérneho poradcu na SZŠ Slobody vykonáva Mgr. Anna Prachárová.

Nemá presne stanovené konzultačné hodiny. Konzultácie vykonáva s rodičmi resp. žiakmi individuálne a preto je najlepšie sa na stretnutí dohodnúť telefonicky, alebo mailom.

Mgr. Anna Prachárová

email: pracharova@szsslobodyke.sk

tel. 0903 766 323

Úlohy a aktivity kariérneho poradcu

 • pomáha a usmerňuje žiakov a ich rodičov pri výbere strednej školy
 • rodičom aj žiakom na tejto stránke ponúka všetky dôležité informácie, ktoré môžu byť pre nich užitočné pri výbere SŠ
 • zabezpečuje  spoluprácu rodičov, učiteľov a výchovného poradcu pri integrácií žiakov s problémami učenia
 • informuje žiakov o akciách zameraných na možnosti ďalšieho štúdia
 • pripravuje prihlášky na prijímacie pohovory, informuje rodičov a žiakov o harmonograme a priebehu prijímacieho konania
 • v spolupráci s CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) organizuje testy profesionálnej orientácie pre všetkých žiakov a ich následné zhodnotenie na osobnom pohovore so žiakom poprípade jeho rodičom
 • pri výbere využíva program PROFORIENT, ktorý umožňuje simuláciu poradia žiaka na konkrétnej vybranej škole z jeho doterajších výsledkov
 • eviduje záujmy žiakov o štúdium na stredných školách, sleduje naplnenosť stredných škôl, oboznamuje žiakov so študijnými odbormi stredných škôl, DOD, …

Testovanie 5

 • Testovanie 5 je externý celoslovenský spôsob testovanie žiakov 5. ročníka na základných školách. Jeho cieľom je získať objektívne informácie o vedomostiach pri ich príchode na vzdelávací stupeň ISCED 2. Žiaci sú testovaní zo slovenského jazyka a matematiky.
 • Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
 • Testovanie sa uskutoční v papierovej a na niektorých školách aj v elektronickej forme.
 • T5 elektronickou formou absolvujú vybraní žiaci tzv. certifikačných ZŠ, ktoré boli zapojené do projektu “Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania”. Žiaci budú mať možnosť si vopred vyskúšať testy v elektronickom prostredí.
 • Uskutoční sa 21. novembra 2018 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky.

Testovanie 9

 • Testovanie 9 je externý celoslovenský spôsob testovanie žiakov 9. ročníka na základných školách. Jeho cieľom je získať objektívne informácie o vedomostiach, pri ukončení vzdelávacieho stupňa ISCED 2. Žiaci sú testovaní zo slovenského jazyka a matematiky.
 • Uskutoční sa 3. apríl 2019 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.
 • Náhradný termín testovania sa uskutoční 16. apríl 2019 (utorok).

 Prijímacie pohovory na SŠ

 • Do 20. februára treba podať prihlášky riaditeľovi ZŠ na odbory, kde sa vyžaduje talentová skúška.
 • Prihlášku na tlačive schválenom ministerstvom možno podať na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.
 • Ak sa žiak hlásil na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, a neuspel, môže si v riadnom termíne podať ďalšie dve prihlášky na bežné SŠ.
 • Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania,o ktorý sa uchádza, a výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl.
 • Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť do troch dní odo dňa konania druhého termínu na výveske školy. V prípade, ak žiak nebol prijatý v riadnom termíne na žiadnu SŠ, môže si podať ešte jednu prihlášku na školu, ktorá prijíma v druhom kole.