Už od roku 2005 sme súčasťou vzdelávacieho programu v oblasti prevencie závislostí a na rozvoj životných spôsobilostí pod názvom Rovesnícky program prevencie závislostí, ktorý organizuje Filia n.o. Tá je MŠ SR akreditovanou vzdelávacou inštitúciou, ktorá už od svojho vzniku v roku 1995 považuje rovesnícke programy za kľúčovú oblasť svojej činnosti.

Rovesnícky alebo tiež PEER program je charakterizovaný ako preventívny, cielený, systematický program určený deťom a mládeži, ktorá ešte nemá skúsenosť s pravidelným užívaním návykových látok. Je založený na osobnej komunikácii vopred pripravených rovesníkov a na ich efektívnej spolupráci so zainteresovaným učiteľom či lektorom, ktorý vystupuje v úlohe radcu a facilitátora. Program je zameraný na formovanie pozitívnych postojov v skupine rovesníkov a na ovplyvňovanie ich správania v zmysle podpory zdravého spôsobu života, pozitívnej životnej orientácie a organizácie kvalitného využívania voľného času.

Úlohou rovesníkov je hlavne neformálne pozitívne ovplyvňovanie svojich vrstevníkov. Na túto úlohu sú pripravovaní systematickým výcvikom (modelovými situáciami, školeniami a pod…). Rovesníci sú odborne vzdelaní mladí ľudia, ktorí však nie sú profesionálne či akademicky vzdelaní v odbore, nenahrádzajú odborníkov ako sú lekári, psychológovia ale len poukazujú na fakty v danej oblasti a odkazujú na prípadne odbornú pomoc. Ich poznatky sú na požadovanej odbornej úrovni ale nesnažia sa nahrádzať rodičov, pedagógov ani odborníkov či lekárov.

Každý rok absolvuje cca päťčlenná skupina žiakov vzdelávací program n.o. Filia, ktorý pozostáva z dvoch trojdňových intenzívnych častí  (v posledných rokoch realizovných v hotely Plejsy v Krompachoch), úvodný v jeseni a záverečný na jar. V zimných mesiacoch sú v priestoroch  n.o. Filia organizované dva jednodňové stretnutia v Súkromnom centre voľného času Filia, ktorých cieľom je spolu s odborníkmi z oblasti medicíny, kriminalistiky  a iných relevantných odborov, vytvárať príležitosť pre rozvoj poznatkov z rôznych špecifických oblastí prevencie. Dôležitou súčasťou týchto stretnutí je tiež udržiavanie a rozvoj spolupráce a informovanie sa o práci rovesníkov zo zapojených základných a stredných škôl. Na škole pracujú rovesníci pod vedením koordinátora prevencie. Pre ich efektívnu činnosť je potrebné aby mali k dispozícií priestor, čas a materiál pre prípravu vzdelávacích aktivít, čo je zabezpečené formou záujmového útvaru pod názvom Rovesníci.

Zodpovedný pedagóg: Mgr. Matúš Kišš